Nancy Clayton
Billy Preston, 2021

Pastel on paper

57 x 76 cm